ČOV, nebo jímka? Přečtěte si výhody i nevýhody obou zařízení

Majitelé nemovitostí, v rámci jejichž provozu dochází ke vzniku odpadních vod, musí zajistit jejich nezávadnou likvidaci. V případě, že odpadní voda nemůže odtékat do veřejné kanalizace, která je ukončena městkou čistírnou odpadních vod, musí nemovitost disponovat vlastním zařízením. Nabízí se dvě základní varianty, a to domovní čistírna odpadních vod nebo bezodtoká jímka. Stojíte-li v rámci rekonstrukce nebo realizace novostavby před rozhodnutím a nevíte, zda se přiklonit k ČOV, nebo k žumpě, přečtěte si tento článek až do konce.

Výhody a nevýhody ČOV

Čistička odpadních vod má většinou podobu plastové nádrže s technologickou vestavbou, zpravidla rozdělenou na jednotlivé komory. Účinnost ČOV činí cca 95 %, kdežto u samostatných septiků pouze 30 – 50 %, a je proto nezbytné, aby byly osazeny pískovým nebo biologickým filtrem. V útrobách ČOV se odpadní voda vyčistí, a poté odtéká do povrchových vod (potok, řeka…), podzemních vod (vsakuje se přes studnu nebo drén) či do veřejné kanalizace, která nekončí obecní čističkou, ale ústí do povrchových vod. V případě, kdy odtok vody není možný, může majitel k ČOV napojit akumulační nádrž, která slouží k uskladnění přečištěné vody. Tu lze využít např. pro zálivku zeleně i pro další účely. Nevýhoda ČOV spočívá v nejednotné legislativě, kdy ji některé vodoprávní úřady považují za vodní dílo a jiné nikoliv. K realizaci je nezbytné stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod; u výrobků s označením CE pak pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu. Před ohlášením stavby se stavebním řízením musí příslušný stavební úřad vydat územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Kvůli přítomnosti živých organismů se ČOV nehodí pro objekty, které nejsou využívány celoročně.

Výhody a nevýhody žumpy

A jak je to s žumpou? Její jediná výhoda spočívá v nižší pořizovací ceně a méně náročné administrativě. Žumpa však nemá odtokové potrubí a akumulované odpadní vody je nutné nechat vyvézt fekálním vozem do městské čističky odpadních vod. Vývoz je poměrně drahý a v závislosti na objemu jímky a počtu obyvatel se mohou náklady vyšplhat na desítky tisíc ročně. Za tuto částku je již možné pořídit klasickou čistírnu odpadních vod, jejíž provozní náklady jsou nesrovnatelně nižší. Za realizaci nelegální jímky s odtokem navíc hrozí sankce. Resumé? ČOV je obvykle v konečném součtu mnohem výhodnější a bezodtoká jímka se vyplatí pouze majitelům nemovitostí, které nejsou obývány celoročně.

Publikováno: 11. 01. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Barbora Jiroušková