Informace o dotacích pro rodinné domy z programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám nabízí dotace pro vlastníky samostatně stojících rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. Dotace je také dostupná pro stavebníky a nabyvatele nových rodinných domů. U rekreačních objektů je podmínkou trvalý pobyt žadatele nebo jiné osoby minimálně dva roky před podáním žádosti o dotaci. Příjemcem dotace může být i příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem.

Hlavní cíl dotace

  • Hlavním cílem programu je podpora obnovitelných zdrojů energie, renovace snižující energetickou náročnost budov a zlepšení hospodaření s vodou. Žadatelé mohou vybírat z různých opatření, např. zateplení domu, výměna oken, instalace efektivnějšího zdroje tepla nebo výroba vlastní elektrické energie.
  • Příjem žádostí byl spuštěn v září 2023 a žádost o dotaci je možné podat před realizací prací, během jejich průběhu i po jejich dokončení. Na realizaci zvolených opatření mají žadatelé dva roky. Žádost je možné podat i zpětně na opatření realizovaná od 1. ledna 2021.

Pro podání žádosti je nutné doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu, odborný posudek a další dokumenty v závislosti na vybraném opatření. Po doložení realizace a splnění podmínek dotace budou finanční prostředky vyplaceny na bankovní účet žadatele.

Zdroj: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/rodinne-domy/

TIP: Od září 2023 je spuštěn nový program NZÚ light, kde máte možnost čerpat až 100% financí na rekonstrukce nebo třeba ohřev vody přes solární panely.

Jak probíhá podpora obnovitelných zdrojů, které financuje Evropská unie?

Podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) je jedním z klíčových cílů Evropské unie (EU) v rámci boje proti změně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. EU vyvinula komplexní rámec a finanční mechanismy, které mají podporovat rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie. Následující kroky ilustrují, jak probíhá podpora OZE financovaná Evropskou unií:

Evropský zelený úvěr:

EU poskytuje zemím a regionům finanční prostředky na rozvoj OZE prostřednictvím Evropského zeleného úvěru. Tyto prostředky jsou využívány na financování projektů, které zvyšují využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny a biomasa.

Programy a dotace:

Evropská unie podporuje projekty OZE poskytováním dotací a grantů. To může zahrnovat financování výzkumu a vývoje nových technologií v oblasti obnovitelné energie, ale také podporu výstavby infrastruktury pro výrobu a distribuci energie z OZE.

Zelený fond pro energetickou účinnost:

EU vytvořila Zelený fond pro energetickou účinnost, který poskytuje financování projektů zaměřených na energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie. Tyto projekty mají za cíl snížit energetickou spotřebu a emise skleníkových plynů.

Strukturální fondy:

Země EU mohou využívat strukturální fondy a fondy soudržnosti k financování projektů OZE. Tyto fondy mají za cíl podpořit hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost regionů v EU, a to i prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie.

Cíle a směrnice EU:

EU stanovuje ambiciózní cíle pro zvýšení podílu OZE na celkové energetické spotřebě. Tyto cíle a směrnice, jako například Směrnice o obnovitelné energii, vytvářejí právní rámec a závazky pro členské státy, aby podporovaly a investovaly do OZE.

Inovační programy a partnerství:

EU spolupracuje s průmyslovými partnery a inovačními programy, jako je program Horizon 2020, na podpoře výzkumu a inovací v oblasti obnovitelné energie. Tyto programy podporují vývoj nových technologií a zvyšují konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Podpora pro malé a střední podniky (MSP):

EU poskytuje podporu pro MSP, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie. To může zahrnovat finanční podporu, technickou pomoc a přístup k trhu pro nové produkty a služby spojené s OZE.

Klimatický fond EU:

Kromě toho EU vytvořila Klimatický fond, který poskytuje finanční prostředky na projekty, které přispívají k boji proti změně klimatu a podpoře OZE.

Publikováno: 31. 10. 2023

Kategorie: Finance a práce

Autor: Kateřina Navrátilová